Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Roomstuff by Atelier2
Hans van Iseghem
Zuidkaai 32
8870 Izegem
info@roomstuff.be
+32 (0)471 32 76 19
BE 0523.836.523

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website Roomstuff.be van Hans van Iseghem, een eenmanszaak met zetel te Zuidkaai 32, 8870 Izegem, BTW BE 0523.836.823, hierna 'Roomstuff' biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Roomstuff houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Roomstuff aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien levering-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.De leveringskosten binnen Belgie, komen op 5.50 Euro. Voor levering van grotere pakketten of wenst u een pakje in het buitenland te ontvangen, gelieve ons te contacteren via mail info@roomstuff.be.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Roomstuff niet. Roomstuff is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Roomstuff is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Roomstuff. Roomstuff kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

Zodra u het gewenste product hebt gevonden, kunt u het zonder enige verplichting toevoegen aan uw winkelwagen door te klikken op de knop “voeg toe aan winkelwagen”. U kan de inhoud van uw winkelwagen op elk ogenblik bekijken door te klikken op de knop ‘winkelwagen’. U kunt producten uit uw winkelwagen schrappen door te klikken op de knop “verwijderen”. Wenst u de producten in uw winkelwagen effectief aan te kopen? Kies dan uw betalingswijze. Eens die gekozen, druk dan op de knop “bestelling afronden”. Daar vragen wij U uw gegevens correct in te vullen. Verplichte velden zijn aangeduid met een *. Om een aankoop te plaatsen, moet u zich aanmelden of ons de nodige gegevens bezorgen om u te kunnen leveren. Uw gegevens worden gecodeerd vooraleer ze verzonden worden om uw privacy en veiligheid te garanderen. Nadat u uw gegevens hebt ingevuld klikt u op de knop “bestelling afronden” om de bestelprocedure te beëindigen. U kunt de procedure op elk ogenblik stopzetten door het browservenster af te sluiten. De betaling moet steeds vooraf aan de levering gebeuren via de online shop. De Klant kan betalen via bancontact.

Roomstuff is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5(a): Levering en uitvoering van de overeenkomst

Er is sprake van een overeenkomst tussen de Klant en de webshop, wanneer de Klant het product

In de winkelwagen koopt (betaling uitvoert).

De koper zal dan ook een bevestigingsmail ontvangen, dan ontstaat er juridisch een bindende overeenkomst tussen de koper en de webshop.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België met 5€ verzendkosten.

Voor leveringen buiten België, gelieve ons te contacteren via mail: info@roomstuff.be

De levering gebeurt binnen de 2-3 werkdagen, na ontvangst van de betaling.

Er wordt niet geleverd tijdens het weekend en feestdagen.

De levering gebeurt door BPost. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in binnen België.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan info@roomstuff.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Roomstuff was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Roomstuff.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Roomstuff te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Roomstuff.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) Roomstuff op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Roomstuff heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Roomstuff. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Roomstuff zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Roomstuff alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Roomstuff op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Roomstuff wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Roomstuff geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Roomstuff betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Roomstuff.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Roomstuff is bereikbaar op het telefoonnummer +32.471327619, via e-mail op info@roomstuff.be of per post op het volgende adres Zuidkaai 32, 8870 Izegem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Roomstuff beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Roomstuff zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

Zie Privacy Statement

Artikel 12: Gebruik van cookies

Zie Cookie Statement

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Roomstuff om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Roomstuff. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Roomstuff kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Roomstuff bevoegd.

Powered by

Bezoek onze website

© Hans Van Iseghem 2024

|

Zuidkaai 32, B-8870 Izegem

|

BE 0523 836 523

| info@roomstuff.be | With    by Plenso
Levering & Retourbeleid | Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Privacy Statement | Cookies

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier mee akkoord.